सूचना


Document Archieve
Title Size Type View Download
3rd budget release 077/78 9 महिना पहिले
22 Apr 2021 - 09:07:56
JPG View Download
आ. व. ०७७/७८ को प्रथम चौमासिक अवधि को प्रगति तथा SoE सम्वन्धमा 11 महिना पहिले
19 Feb 2021 - 12:57:36
jpeg View Download
आ. व. ०७७/७८ को दोश्रो चौमासिक अवधि निकासा फुकुवा सम्वन्धमा 11 महिना पहिले
02 Feb 2021 - 13:17:39
jpeg View Download
आ. व. ०७६/७७ को कार्यक्रम प्रगति तथा खर्चको फाटवारी सम्वन्धमा 1 वर्ष पहिले
22 Oct 2020 - 13:50:28
pdf View Download
कार्यक्रममा सहभागिता सम्वन्धमा 1 वर्ष पहिले
20 Oct 2020 - 14:16:09
pdf View Download
आ व ०७६।७७ को कार्यक्रम प्रगति तथा खर्चको फाटवारी र आ व ०७७।७८को कृषि विकास कार्यक्रम स‌म्वन्धमा 1 वर्ष पहिले
15 Jul 2020 - 16:27:58
pdf View Download
FY 076/77 Third trimester release 1 वर्ष पहिले
02 Jul 2020 - 10:52:30
jpg View Download
सोधभर्ना रकम सम्वन्धमा 1 वर्ष पहिले
03 Jun 2020 - 12:16:26
jpg View Download
सोधभर्ना रकम सम्वन्धमा 1 वर्ष पहिले
03 Jun 2020 - 12:12:18
jpg View Download
सोधभर्ना रकम सम्वन्धमा 1 वर्ष पहिले
03 Jun 2020 - 12:07:43
png View Download
सोधभर्ना रकम सम्वन्धमा 1 वर्ष पहिले
03 Jun 2020 - 12:07:43
jpg View Download
संचालन भइरहेको तालिम स्थगित सम्वन्धमा 1 वर्ष पहिले
22 Mar 2020 - 12:28:36
jpg View Download
कृषि प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा 1 वर्ष पहिले
07 Mar 2020 - 16:54:33
jpg View Download
भ्रमण कार्यक्रममा सहभागिता सम्वन्धमा 1 वर्ष पहिले
05 Mar 2020 - 14:40:35
jpg View Download
भ्रमण कार्यक्रममा सहभागिता सम्वन्धमा 1 वर्ष पहिले
16 Feb 2020 - 10:46:36
jpg View Download
FY 076/77 second trimester release 1 वर्ष पहिले
12 Feb 2020 - 10:36:21
jpg View Download

You can register your complaints through the following means